جدول

جدول ها

جدول مدل یک

پلن برنزی
ارسال رایگان آگهی
۳۰ روز نمایش در سایت
عدم نمایش در بالای آگهی ها
فاقد ربان

ثبت آگهی

پلن نقره ای
ارسال رایگان آگهی
۶۰ روز نمایش در سایت
۱۰ روز نمایش در بالای آگهی ها
دارای ربان نقره ای

ثبت آگهی

پلن طلائی
ارسال رایگان آگهی
۹۰ روز نمایش در سایت
۳۰ روز نمایش در بالای آگهی ها
دارای ربان طلائی

ثبت آگهی

جدول مدل دو

رایگان
۱ ماه
ارسال رایگان آگهی
۳۰ روز نمایش در سایت
عدم نمایش در بالای آگهی ها
فاقد ربان

ثبت آگهی

۲۰ هزار تومان
۳ ماه
ارسال رایگان آگهی
۶۰ روز نمایش در سایت
۱۰ روز نمایش در بالای آگهی ها
دارای ربان نقره ای

ثبت آگهی

۶۰ هزار تومان
۶ ماه
ارسال رایگان آگهی
۹۰ روز نمایش در سایت
۳۰ روز نمایش در بالای آگهی ها
دارای ربان طلائی

ثبت آگهی